Domov Na kratko o sindikatu Aktualno, napovednik dogodkov in aktivnosti Pravna pomoč, svetovalnica Splošne informacije, zakonodaja Forum
Na temelju 28.člena Statuta Sindikata SINCE07, je Glavni odbor sindikata dne 22. aprila 2008 sprejel

PRAVILNIK O FINANČNEM POSLOVANJU SINDIKATA SINCE07


I. SPLOŠNA DOLOČILA


1. člen

S tem pravilnikom se ureja financiranje in finančno - materialno poslovanje

Sindikata Centrov za socialno delo Slovenije SINCE07 (v nadaljevanju : Sindikat SINCE07)

in sicer:
 • višino članarine
 • način zbiranja, obračunavanja, plačevanja, delitve in namembnosti članarine
 • vodenje evidence o vplačani članarini
 • sestava finančnih načrtov organov sindikata
 • oblikovanje in poslovanje s skladi
 • naloge odredbodajalca

2. člen

Dejavnost Sindikata SINCE07 se financira po načelu samofinanciranja s članarino in drugimi prihodki.

3. člen

Finančno - materialno poslovanje se v sindikatu SINCE07 vodi po tem pravilniku in v skladu s predpisi o računovodstvu.

4. člen

Sindikat SINCE07 pridobiva prihodke:
 • s članarino
 • z obrestmi na denarna sredstva
 • z drugimi prihodki (dotacije, lastna dejavnost, … )

5. člen

Sredstva zbrana s članarino in ostali prihodki so last sindikata SINCE07 in niso vračljiva. Članarina je namenjena financiranju dejavnosti, akcij in projektov sindikata SINCE07 ter sofinanciranju strokovnih služb, ki delajo za potrebe sindikata SINCE07.

6. člen

V sindikatu SINCE07 se poleg načela samofinanciranja uveljavlja tudi načelo solidarnosti in sicer z zagotavljanjem enakega obsega pravic vsem članom sindikata SINCE07. Sredstva sklada solidarnostne pomoči se določijo z letnim finančnim načrtom.
II. VIŠINA, NAČIN PLAČEVANJA IN OBRAČUNAVANJA ČLANARINE


7. člen

Višino članarine v sindikatu SINCE07 določa Glavni odbor in znaša 0,8% od obračunane bruto plače oz. od zneska od katerega se plačujejo davki in prispevki.

8. člen

Člani plačujejo članarino v zavodu, kjer so zaposleni. Delodajalec oz. zavod je dolžan v skladu z zakonom in s kolektivnimi pogodbami, ki zavezujejo delodajalca, članarino organizirano, vsak mesec nakazovati na transakcijski račun sindikata SINCE07.

Članarino plačujejo v skladu s tem pravilnikom tudi:
 • začasno brezposelni člani, ki prejemajo denarno nadomestilo na Zavodu RS za zaposlovanje
 • člani, ki prejemajo denarno nadomestilo za čas porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka
 • člani, ki prejemajo denarno nadomestilo za čas zadržanosti od dela od Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS
 • člani sindikata v primeru sodno izterjanih plač oz. razlik plač od izplačanega zneska.
V teh primerih posamezni člani sindikata SINCE07 plačujejo članarino osebno, direktno na TR sindikata SINCE07.

Upokojenci, člani sindikata SINCE07, plačujejo članarino v letnem pavšalnem znesku, ki znaša 2% od neto mesečnega zneska pokojnine.

9. člen

Plačila članarine so oproščeni:
 • nezaposleni člani, ki prejemajo nadomestilo plače ali socialno pomoč pod višino zajamčene plače v RS
 • prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje, ki jim je prenehala pravica do denarnega nadomestila
 • študenti
 • upokojenci, ki prejemajo nižjo pokojnino od določene najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo.
III. DELITEV IN NAMEMBNOST ČLANARINE TER VODENJE EVIDENCE O VPLAČANI ČLANARINI


10. člen

Članarina iz 7. člena tega pravilnika se deli tako, da:
 • 50% se vrne sindikatu zavoda
 • od preostalih 50% se 15% odvede Konfederaciji sindikatov Slovenije PERGAM, v katero je sindikat SINCE07 včlanjen; preostanek pa ostane na TR sindikata SINCE07 pri Delavski Hranilnici.

11. člen

Sindikat SINCE07 finančna sredstva praviloma porablja za:
 • kritje stroškov redne dejavnosti sindikata SINCE07
 • nagrade funkcionarjem sindikata v skladu s sklepi Glavnega odbora
 • strokovno usposabljanje sindikalnih funkcionarjev
 • stroške akcij in projektov
 • stroške vzdrževanja osnovnih sredstev
 • nabavo osnovnih sredstev
 • za lastne sklade
 • investicije, določene s finančnim načrtom
 • za druge namene, če je tako opredeljeno s sklepi Predsedstva sindikata SINCE07 ali Glavnega odbora sindikata Since07

12. člen

Delodajalec, ki odvaja članarino v zavodu, na virmanskem nalogu oz. položnici navede naslednje podatke:
 • mesec, za katerega je nakazana članarina
 • število članov sindikata, ki so plačali članarino
 • naslov sindikata zavoda
 • 100% osnova, od katere je obračunan delež članarine ter odstotek in znesek odvedene članarine

13. člen

Sindikat SINCE07 vodi naslednjo evidenco o vplačani članarini:
 • število članov sindikata SINCE07, ki redno plačujejo članarino
 • število zavodov, ki plačujejo članarino
 • skupni znesek (100 %) vplačane članarine
 • znesek, ki se odvaja KSS Pergam
 • znesek, ki ostaja sindikatu SINCE07
Odgovoren za organizacijo in izvedbo nalog iz 11. in 13. člena je sekretar sindikata SINCE07.
IV. SKLADI SINDIKATA SINCE07


14. člen

Sindikat SINCE07 oblikuje namenske sklade. Sklade oblikuje iz sredstev članarine in drugih prihodkov oz. iz presežka prihodkov po zaključnem računu. Sredstva za sklad se predvidijo s finančnim načrtom Sindikata SINCE07.

15. člen

Oblikujejo se:
 • solidarnostni sklad
 • stavkovni sklad
 • rezervni sklad.
Glavni odbor sindikata SINCE07 s sklepom določi namembnost in način porabe sredstev skladov. Sklep o ustanovitvi namenskih skladov vsebuje naziv, namen za katerega so ustanovljeni, vire in merila za uporabo, organe upravljanja in nadzora.
V. FINANČNI NAČRT IN ZAKLJUČNI RAČUN


16. člen

Glavni odbor Sindikata SINCE07 sprejme na podlagi ovrednotenega programa dela okvirni letni finančni načrt, s katerim predvidi sredstva za financiranje programa, materialne stroške, nagrade, investicije in sklade.

17. člen

Glavni odbor Sindikata SINCE07 sprejme vsako leto zaključni račun v skladu s finančnimi predpisi in navodili o finančno-materialnem poslovanju Sindikata SINCE07.

Presežek prihodkov nad odhodki razporeja Glavni odbor Sindikata SINCE07 za namene določene s programom in finančnim načrtom.
VI. NALOGE ODREDBODAJALCA IN RAČUNOVODSTVA


18. člen

Glavni odbor Sindikata SINCE07 določi odredbodajalca in podpisnike TR. Odredbodajalec je odgovoren za pravilno izpolnjevanje finančnega načrta in gospodarno ravnanje s sredstvi Sindikata SINCE07.

19. člen

Za pravilno vodenje finančnega poslovanja sta odgovorna Sekretar Sindikata SINCE07 in računovodja Sindikata SINCE07.

20. člen

Finančno poslovanje Sindikata SINCE07 vodi sekretar, ki o finančnem poslovanju poroča najmanj enkrat letno Glavnemu odboru Sindikata SINCE07.

Nadzornemu odboru in Predsedstvu Sindikata SINCE07 poroča o poslovanju redno oz. kadarkoli je potrebno.

21. člen

Pristojnosti in odgovornosti odredbodajalca so:
 • pripravi finančni načrt v skladu s programom Sindikata SINCE07
 • uresničuje finančni načrt v skladu s programom Sindikata SINCE07
 • izvršuje sklepe Glavnega odbora Sindikata SINCE07 v zvezi s finančnim poslovanjem
 • je eden od podpisnikov T.R.
 • izdaja naloge za izplačila
 • o vseh izplačilih in finančnih transakcijah obvezno obvešča Predsedstvo Sindikata SINCE07
 • Predsedstvu Sindikata SINCE07 predlaga spremembe finančnega načrta
 • podpisuje finančno dokumentacijo
 • je odgovoren za pripravo in izvedbo programa o nakupu, prodaji, odpisu in odstopu osnovnih sredstev po sklepu Glavnega odbora Sindikata SICE07 in Predsedstva Sindikata SINCE07.

  22. člen

  Za nadzor nad doslednim obračunavanjem, nakazovanjem in delitvijo dogovorjenih deležev članarine je odgovoren Nadzorni odbor Sindikata SINCE07, ki o ugotovitvah tekoče poroča Glavnemu odboru Sindikata SINCE07.

  23. člen

  Odredbodajalec, ki dela v nasprotju z določili tega pravilnika, je disciplinsko in materialno odgovoren Glavnemu odboru Sindikata SINCE07.
VII. PREHODNE DOLOČBE


24. člen

Organi Sindikata SINCE07 sprejmejo na osnovi tega pravilnika izvedbene akte, ki so sestavni del tega pravilnika.

25. člen

Pravilnik o finančnem poslovanju sprejme Glavni odbor Sindikata SINCE07.

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se obravnavajo in sprejemajo enako, kot velja za sam sprejem tega pravilnika.

26. člen

Pravilnik začne veljati z dnem sprejema.
Predsednik
Sindikata Centrov za socialno delo Slovenije SINCE07
Matic Munc, univ.dipl.psih.


Opomba: Pravilnik je bil sprejet na 2. redni seji Glavnega odbora Sindikata Centrov za socialno delo Slovenije SINCE07, dne 22.4.2008.


Pravilnik (PDF)
 
 
 

V Sindikat SINCE07 vam bomo v bližnji prihodnosti omogočili tudi elektronsko včlanitev, ki bo veljala enako kot izpolnjena pisna pristopna izjava.

Ostanite z nami.
Na razpolago pa vam je pisna pristopna izjava.
Pristopna izjava
Designed & Administrated by: Maja Štajer